หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหวาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก

หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
 
บุคลากร

บุคลากร
 
ข่าวสาร

ข่าวสาร
 
แผน

แผน
 
รายงาน

รายงาน
 
ระเบียบ

ระเบียบ
 
บริการฯ

บริการฯ
 
 
นายธานินทร์ เกียรติชูศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวหวาย
วัดเขาภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
วัดหัวหวาย ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน
นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
1
2
3
4
5
 
 
^__^ ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ www.huawai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-280084 โทรสาร.056-280084 ^__^

 
 


Logo ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวาย
 
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวาย  
ร่วมประชุมขับเคลื่อนเครือข่าย อำเภอตาคลี
ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ร่วมประชุมขับเคลื่อนเครือข่าย อำเภอตาคลี
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวาย
ยาเสพติด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสังคมไทย ในทุกยุกต์ทุกสมัยของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ จึงกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เป็น วาระแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัย อยากรู้อยากลอง จึงต้องมีการวางยุทธศาสตร์ และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อร่วมกันบริหารความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับปัญหายาเสพติด ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกัน โดยสร้างกระบวนการให้เด็กมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างวิธีคิด มีภูมิคุ้มกันด้วยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมขน ให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง เช่น ตั้งวงตนตรี ตั้งทีมกีฬา โดยมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การสนับสนุน ก็จะทำให้เด็กไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
ตราบใดที่รัฐยังไม่สามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้อย่างสิ้นซาก การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ประชาชนในประเทศไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไม่ให้ยาเสพติดสามารถแพร่ระบาดได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัยอยากรู้อยากลองและขาดความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด หากกลุ่มเด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน ซึ่งเปรียบได้เป็นอนาคตของชาติ
การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ได้กำหนดนโยบายแผนงานโครงการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้ขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ อาทิเช่น
- โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด ทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันยาเสพติดโลก
- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกับประชาชน สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวหวาย ที่ใช้กีฬาเป็นสื่อชักจูงให้เยาวชนและประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด และวางแผนจะจัดโครงการ อบต.สีขาว ตรวจปัสสาวะเบื้องตันหาผู้เสพยาเสพติดในกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปีละ ๒ ครั้ง  

ทั้งนี้ จากการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ผ่านมาพบว่า ควรมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเพราะหากเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดแล้ว ในอนาคตปัญหายาเสพติดของประเทศอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงได้อีกทั้งแนวทางการสร้างกลุ่มของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้จัดและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองจะมีความยั่งยืน และขยายกลุ่มสร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดไปยังชุมขน ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างเกราะให้ชุมขนในการรับมือกับปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวทุกภาคส่วนในตำบลหัวหวาย ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนและประชาชน จึงเห็นควรที่ให้มีการดำเนินการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวายขึ้น
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชประสงค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวาย เริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยเด็กและเยาวชนในตำบลหัวหวาย และประชาชนทั่วไป โดยเน้นกิจกรรม เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน เป็นประการสำคัญ มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนภายใต้แสดงออกและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ รับฟังเสียงความต้องการของเด็ก หันมาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามนโยบาย ๓ ก ได้แก่ คณะกรรมการ กองทุน กิจกรรมชมรม ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชมรม ดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ของโครงการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างกระแส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2565 เวลา 09.37 น. โดย คุณณฤดี ชุติมันต์ชัย

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ย. 2555
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-919-7719
 
องค์การบริหารตำบลหัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056-280-084 โทรสาร : 056-280-042
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารตำบลหัวหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 13,351,382 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10