หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
 
บุคลากร

บุคลากร
 
ข่าวสาร

ข่าวสาร
 
แผน

แผน
 
รายงาน

รายงาน
 
ระเบียบ

ระเบียบ
 
บริการฯ

บริการฯ
 
 
นางสาวรสสุคนธ์ ภู่ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวหวาย
วัดเขาภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
วัดหัวหวาย ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน
ส่งเสริมอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจตำบล
1
2
3
4
5
 
 
 
^____^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ^____^
 
ประชาสัมพันธ์!! ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
การประชุมประชาคมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านของ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 51 
 
อบต.ย่านมัทรี อัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 28 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ อ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นาขอม [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4198 เรื่อง การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4199 เรื่อง ได้จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาชายธง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชายธง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชายธง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชายธง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาขอม การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก(ทัก [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.นาขอม ผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.วังเมือง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวหวาย ประชาสัมพันธ์!! ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
   

 
นว 0023.5/ว25609 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.1/1093 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 25607 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 1094 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1095 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 25610 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา และโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ฯ  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1097  เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1098  เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1099 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1100 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งและน้ำท่วม ประจำปีวบประมาน พ.ศ. 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1101 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งและน้ำท่วม ประจำปีวบประมาน พ.ศ. 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/1102 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว25477 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25479 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25475 การรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/25465 ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจจะทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25470 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.1/25568 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/ว25365 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ก.ท.จ. และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ก.อบต.จังหวัด  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
     
 
 

วัดเขาภูคาจุฬามณี
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 127  ตอบ 0  
พระแสงศรกำลังราม ข้อมูลเก่าเมื่อ100 ปี (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 3166  ตอบ 1  
ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (14 ก.พ. 2560)    อ่าน 3392  ตอบ 3  


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 บ้าน [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 บ้าน [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 บ้าน [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็คระยะ 48,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเค [ 2 พ.ย. 2563 ]


ผ้าทอมัดหมี่ (ไหมประดิฐ)
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หัวหวาย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ย. 2555
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-250-084
 
องค์การบริหารตำบลหัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056-280-084 โทรสาร : 056-280-042
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารตำบลหัวหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 5,783,980 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10